Archidiecezja Poznańska

:: Kontakt ::
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Apostoła

Wyskoć 40
64-000 Kościan
Tel. +48 65 513 14 42
biuro(at)parafiawyskoc.pl

Proboszcz
ks. Krzysztof Pustkowiak:: Kliknij ::
Facebook

TV Lumen

Słowa Poznania


STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

I. Cel Rady

1. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającymproboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK, KK 31,KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

2. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzykościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych istniejącychna terenie parafii,przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz parafialnych grup apostolskich, ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwojużycia religijnego w parafii.

3. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii.Liczba jej członków winna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do20 osób).

4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi,względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.

5. Rada winna wybrać spośród siebie sekretarza.

6. Skład Rady oraz dokonane w nim zmiany personalne wymagają zatwierdzeniaprzez Arcybiskupa Poznańskiego.

7. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają – podczas niedzielnejMszy św. – następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemuw Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członkaParafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnieoraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam”.

8. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje Arcybiskup Poznański na wniosek proboszcza, złożony pouprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii lub przekroczenia wieku 70 lat.

III. Zadania i kompetencje Rady

9. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian,wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opiniii wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnegow oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski.

10. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności.W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsadaduchowieństwa parafialnego.

11. Wnioski dotyczące kwestii materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwemParafialna Rada Duszpasterska winna kierować do ParafialnejRady Ekonomicznej.

12. Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z duszpasterstwem parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię Rady. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do Kurii Metropolitalnej.

13. Sekretarz protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

IV. Kadencja i sposób działania Rady

14. Kadencja Rady trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniejczęściowa zmiana jej składu.

15. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zaproponować zmianę tej części Rady,która pochodzi ze wskazania proboszcza.

16. Zebrania Rady zwołuje proboszcz, powiadamiając o ich terminie przynajmniejna 7 dni wcześniej. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.

17. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, można zwoływać jączęściej.

18. Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza dowiadomości członkom Rady. Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. W programie winna być zawarta propozycja terminu następnegozebrania Rady.

19. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomościcałej społeczności parafialnej.

20. Działalność członków Rady jest bezinteresowna.

21. Przedstawiciele Rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną.

V. Przepisy końcowe

22. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret Arcybiskupa Poznańskiego. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2007 roku.